Vështrim i përgjithshëm

Politika jonë e rimbursimit dhe kthimit zgjat 30 ditë. Nëse kanë kaluar 30 ditë nga blerja juaj, ne nuk mund t’ju ofrojmë rimbursim ose shkëmbim të plotë.

Për t’u kualifikuar për kthim, artikulli juaj duhet të jetë i papërdorur dhe në të njëjtën gjendje që e keni marrë. Gjithashtu duhet të jetë në paketimin origjinal.

Disa lloje mallrash përjashtohen nga kthimi. Mallrat që prishen si ushqimi, lulet, gazetat ose revistat nuk mund të kthehen. Ne gjithashtu nuk pranojmë produkte që janë mallra intime ose sanitare, materiale të rrezikshme ose lëngje ose gazra të ndezshëm.

Artikuj shtesë të pakthyeshëm:

  • Kartat e dhuratave
  • Produkte softuerike të shkarkueshme
  • Disa sende shëndetësore dhe të kujdesit person

Për të përfunduar kthimin tuaj, ne kërkojmë një faturë ose vërtetim blerjeje.

Ju lutemi, mos ia dërgoni blerjen prodhuesit.

Ka disa situata ku jepen vetëm rimbursime të pjesshme:

  • Libër me shenja të dukshme përdorimi
  • CD, DVD, kasetë VHS, softuer, lojë video, kasetë ose vinyl që është hapur.
  • Çdo artikull që nuk është në gjendjen e tij origjinale, është i dëmtuar ose i mungon pjesë për arsye që nuk janë për shkak të gabimit tonë.
  • Çdo artikull që kthehet më shumë se 30 ditë pas dorëzimit

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.